Komisariat Policji w Zabłudowie - Twój Dzielnicowy - KMP Białystok

Twój Dzielnicowy

Komisariat Policji w Zabłudowie

 

 

 

 

Dzielnicowy Kontakt Rejon służbowy  

Rejon dzielnicowego Nr 76:

asp. Michał Makuła

 

 

e-mail: dzielnicowy.zabludow4@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 195

tel. 47 71 280 97

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu, zaśmiecanie oraz niszczenie mienia w rejonie przystanku kolejowego w miejscowości Waliły Stacja ul. Kolejowa.

 

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja pozyskana  z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jak również z informacji od mieszkańców i spostrzeżeń własnych.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie  KZD oraz jej realizacja celem wyeliminowania w/w zagrożenia;
 • wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego;
 • organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu

 • propagowanie wśród mieszkańców o zaistniałym zagrożeniu poprzez rozmowy z mieszkańcami. Poinformowanie Placówki Straży Granicznej w Michałowie  o przedmiotowym zagrożeniu celem podjęcia działań zapobiegawczych i prewencyjnych we wskazanym miejscu
 • działania motywujące poprzez udział w Sesji Rady Gminy w sprawie założenia systemu monitoringu na budynku urzędu, spotkanie z dyrektorem MOAK celem przeprowadzenie rozmowy dot. zorganizowania zajęć dla młodzieży w godzinach popołudniowych. Dalsza realizacja KZD celem wyeliminowania zagrożenia.
 • Analiza powziętych działań pod kątem skuteczności prowadzonych czynności dalsza realizacja działań celem wyeliminowania przedmiotowego zagrożenia. Wymiana pomysłów i rozwiązań z mieszkańcami i pracownikami urzędu zmierzających do rozwiązania wskazanego zjawiska oraz wprowadzenie ewentualnych zmian i modyfikacja działań celem poprawy efektywności do osiągnięcia założonego celu.

 • realizacja zmodyfikowanych działań celem wyeliminowania zagrożenia. Kontrola realizacji założonych przedsięwzięć

 • podsumowanie wykonanych czynności. Ciągła kontrola efektów zrealizowanych przedsięwzięć, natychmiastowa reakcja na wszelkiego rodzaju nowe zagrożenia

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Burmistrz Zabłudowa – aktywizacja radnych Gminy celem założenia systemu monitoringu obejmującego budynek Urzędu i teren przyległy.
 • Miejski Ośrodek Animacji i Kultury w Zabłudowie – zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych pod kątem małoletnich zagrożonych demoralizacją.

 • MOPS w Zabłudowie - wskazanie i zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w przedmiotowym miejscu i spożywających alkohol oraz osób małoletnich zagrożonych demoralizacją.

 • Placówka Straży Granicznej w Michałowie - poinformowanie o zagrożeniu celem wymiany informacji, kontroli wskazanego miejsca celem zapobiegania i reagowania na ujawnione wykroczenia
 • pracownicy Urzędu Miejskiego w Zabłudowie – poinformowanie o zagrożeniu oraz wyczulenie pod kątem występującego zagrożenia oraz aktywizacja w celu podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania zagrożenia poprzez informowanie Policji w przypadku występowania przedmiotowego zjawiska.
 • mieszkańcy Zabłudowa – poinformowanie o zagrożeniu oraz aktywizacja w celu podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania zagrożenia poprzez informowanie Policji w przypadku występowania przedmiotowego zjawiska
 • Wydział Gospodarki Komunalnej w Zabłudowie – pracownicy rozpoczynający pracę przed otwarciem Urzędu skontrolują rejonu Urzędu i poinformują dzielnicowego o ujawnionych spostrzeżeniach

 

miejscowości:

 

Zabłudów, (ulice: 1-ej Dywizji, 3-go Maja, Białostocka, Bielska, Cerkiewna, Chodkiewicza, Dembińskiej, Drukarzy, Kalwińska, Karpińskiego, Kościelna, Ks. Litewskich, Mickiewicza, Muchawiecka, Ostaszewskiego, Podrzeczna, Polna, Radziwiłłowska, Rynek, Sikorskiego, Surażska, Szkolna, Św. Rocha, Zamiejska, Zaułek), Aleksicze, Ciełuszki, Dawidowicze, Dwór, Gnieciuki, Kaniuki, Kołpaki, Koźliki, Krynickie, Laszki, Małynka, Miniewicze, Chremowicze, Olszanka, Ostrówki, Pawły, Ryboły, Rzepniki, Sieśki, Solniki, Strzelce-Dawidowicze, Szwedzka Góra, Zabłudów Kolonia, Żywkowo 

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 77:

st. asp. Piotr Rzepniewski

 

e-mail: dzielnicowy.zabludow2@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 194

tel. 47 71 280 97

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

zaśmiecanie terenów leśnych – tworzenie dzikiego wysypiska śmieci w rejonie miejscowości Nowosady gmina Zabłudów, zwłaszcza przy drodze leśnej prostopadłej do drogi powiatowej 1484B w kierunku miejscowości Kudrycze poprzez wywożenie odpadów pochodzenia budowlanego i samochodowego

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zgłoszenia mieszkańców za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, rozpoznanie prowadzone przez dzielnicowego oraz informacje przekazane podczas debaty społecznej 

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • Poinformowanie Placówki Straży Granicznej w Michałowie o przedmiotowym zagrożeniu celem kontroli wskazanego miejsca oraz podjęcia działań zapobiegawczych i prewencyjnych w zagrożonym miejscu. Nawiązanie kontaktu z lokalną gazetą „Bia 24”, poinformowanie o w/w zagrożeniu. Spotkanie z Leśniczymi z Nadleśnictwa Żednia, wymiana informacji oraz rozważenie zastosowania fotopułapek, a także wspólne działania w zagrożonym miejscu.
 • „wizja lokalna” w ramach wspólnych działań z pracownikami Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Zabłudowie, wypracowanie rozwiązań mających na celu poprawę sytuacji w miejscu dotkniętym problemem. Przeprowadzenie spotkania z młodzieżą w Szkole Podstawowej w Zabłudowie w formie akcji edukacyjnej poprzez działania profilaktyczne – poinformowanie o zagrożeniu jakie niesie ze sobą zaśmiecanie terenów leśnych.
 • przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami i sołtysem w celu podsumowania planu oraz wypracowanie nowych rozwiązań, propozycje mieszkańców. Aktywizacja właścicieli działek leśnych dotycząca oznakowania terenu tabliczkami zakaz wywozu śmieci.

 • wprowadzenie ewentualnych korekt wypracowanych w kwietniu podczas konsultacji społecznych celem poprawy efektywności do osiągnięcia założonego celu.

 • podsumowanie i ocena realizacji wykonanych czynności planu priorytetowego. Poinformowanie mieszkańców, sołtysa wsi Nowosady o efektach przeprowadzonych długofalowych działań priorytetowych

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 • Urząd Gminy w Zabłudowie, Referat Gospodarki Komunalnej – działania w zakresie oznakowania terenu o zakazie wyrzucania śmieci oraz akcji informacyjnej.

 • Nadleśnictwo Żednia - kontrola miejsca zagrożonego, ujawnianie sprawców wykroczeń, wspólne działania z dzielnicowym.

 • Sołtys wsi Nowosady – informowanie Policji o stwierdzonych nowych przypadkach zaśmiecania, ujawnianie sprawców wykroczeń, ścisła współpraca z dzielnicowym dotycząca przedmiotowego zagrożenia.

 • Placówka Straży Granicznej w Michałowie - poinformowanie o zagrożeniu celem wymiany informacji, kontroli wskazanego miejsca celem zapobiegania i reagowania na ujawnione wykroczenia.

 • właściciele działek leśnych w m. Nowosady – poinformowanie o zagrożeniu oraz aktywizacja w celu podjęcia działań zmierzających do oznakowania terenu tabliczkami w celu zneutralizowania zagrożenia oraz informowanie w przypadku wystąpienia przedmiotowego zjawiska.

 • mieszkańcy wsi Nowosady – poinformowanie o zagrożeniu oraz aktywizacja w celu podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania zagrożenia poprzez informowanie Policji w przypadku występowania przedmiotowego zjawiska.

 • młodzież ze Szkoły Podstawowej w Zabłudowie – poinformowanie o zagrożeniu i wyjaśnienie jakie zagrożenie dla środowiska ma podmiotowe zjawisko

 •  lokalna gazeta Bia 24 – poinformowanie społeczeństwa poprzez prasę o występującym zjawisku

 • koło łowieckie Żbik – poinformowanie o zagrożeniu oraz monitorowanie terenu leśnego i informowanie o ujawnionych dzikich wysypiskach, a także wymiana informacji o ewentualnych sprawcach zaśmiecania.

miejscowości:

Białostoczek, Bobrowa, Bogdaniec, Borowiki, Dobrzyniówka, Folwarki Małe, Folwarki Tylwickie, Folwarki Wielkie, Halickie, Józefowo, Kamionka, Kościukówka, Krasne, Kucharówka, Kudrycze, Kuriany, Kowalowce, Łubniki, Łukjany, Nowosady, Pasynki, Płoskie, Protasy, Rafałówka, Rudnica, Skrybicze, Tatarowce, Teodorowo, Zacisze, Zagruszany, Zajezierce, Zwierki, Żuki

 

POSTERUNEK POLICJI W MICHAŁOWIE

ul. Białostocka 30A, tel. 47 71 141 52

 

Kierownik - st. asp.  Mariusz Baran

tel. 604 439 043, tel. 47 71 141 50

pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10.00-14.00

 

Rejon dzielnicowego Nr 80:

 

asp. Krzysztof Korzeniecki

 

e-mail: dzielnicowy.zabludow3@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 198

tel. 47 71 141 54

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu publicznych w miejscowości Michałowo ul. Pl. 11-go Listopada- (skwer). Zagrożeniezdiagnozowano w godzinach od 6-22.

 

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja pozyskana  z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jak również z informacji od mieszkańców i spostrzeżeń własnych

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie karty zadań doraźnych oraz jego realizacja celem wyeliminowania w/w zagrożenia;
 • spotkania profilaktyczne z uczniami w SP w Michałowie dot. szkodliwości alkoholu,
 • wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego;poinformowanie sprzedawców i właścicieli sklepu podczas wspólnej kontroli sklepów z członkami GKRPA w Michałowie o obowiązujących przepisach, o legalności i prawidłowości przy sprzedaży alkoholu i konsekwencjach prawnych ich nieprzestrzegania;
 • współpraca z dzielnicowym rejonu przyległego dotycząca zorganizowania wspólnych działań profilaktycznych (spotkania z uczniami) oraz wzmożonych kontroli zagrożonego rejonu

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Współpraca i wspólne działania z funkcjonariuszami placówki SG w Michałowie pod kątem wzmożonych kontroli przedmiotowego miejsca;

 • współpraca z pracownikami MGOPS w Michałowie i członkami GKRPA w Michałowie (akcja informacyjna podczas kontroli sklepów)

miejscowości:

Michałowo ( ulice: 3-go Maja, Akacjowa, Białostocka, Fabryczna, Górna, Gródecka, Hieronimowska,, Kamiennobradzka, Klonowa, Kościelna, Leśna, Łąkowa, Młynowa, Nowy Świat, Ogrodowa, Piaskowa, Pl. 11-go Listopada, Podgórna, Polna, Projektowana, Rolnicza, Sienkiewicza, Słoneczna, Sosnowa, Strzelecka, Szkolna, Świętojańska, Topolowa, Wąska, Wierzbowa, Wyręby, Żwirki i Wigury)

 

Rejon dzielnicowego Nr 81:

sierż.sztab. Justyna Citkowska

 

e-mail: dzielnicowy.zabludow1@bk.policja.gov.pl

kom. 887 884 039

tel. 47 71 141 54

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu, zaśmiecanie skweru przy ul. Rynek w m. Jałówka w godz. od 6:00-22:00

Źródło informacji o zagrożeniu:

Na podstawie informacji własnych  w ramach obchodu oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II  połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • ujawnianie i bezwzględne rozliczanie sprawców przedmiotowego procederu w drodze postepowania mandantowego,
 • sporządzenie Karty Zadań Doraźnych obejmującej kontrolą przedmiotowego miejsca przez służby patrolowe,
 • nawiązanie kontaktu z lokalną gazetą w celu poinfromowania mieszkanców o planie działania priorytetowego dzielnicowego,
 • poinformowanie placówki SG w Michałowie o przedmiotowym zagrożeniu oraz  zaplanowanych działaniach w związku  z realizacją palnu priorytetowego,
 • zorganizowanie spotkania w UM w Michałowie z pracownikami celem przeprowadzenia konsultacji społecznych podczas którego zostaną wypracowane rozwiązania mające na celu poprawę sytuacji w miejscu dotkniętym problemem,dodatkowo akcja infromacyjna  wśród pracowników oraz zaktywizowanie pracowników UM w Michałowie do rozszerzenia infromacji o przedmiotowym zagrożeniu wśród petentów i podjętych działaniach przez dzielnicowego,
 •  zorganizowanie wspólnych działań SG w Michałowie dotyczących kontroli przedmiotowego miejsca i ujaniania sprawców w/w procederu lub śladów wskazujących na potencjalnych sprawców,
 • nawiązanie kontaktu z dyrekcją GOK w Michałowie w celu rozpropagowania informacji o działaniach podczas organizowanych przez nich wydarzeniach kulturalnych oaz na ich stronie internetowej.

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Współpraca  i wspólne działania Policji z funkcjonariuszami SG Michałowo dotycząca konrtoli w/w miejsca pod kątem ujawniania sprawców procederu i reagowania na popełnenie wykroczenia oraz SL Nadleśnictwa Żednia w kwestii kontroli i monitoringu miejsca oraz stworzenia barier archtektonicznych mających na celu utrudnienie i ograniczenie działania sprawców
 • współpraca z pracownikami  UM  w Michałowie w kwestii akcji infromacyjnej i oznakowania działania sprawców
 • gazeta Michałowska w kwestii opublikowania infromacji dotyczącej planowanego przedsięwzięcia ,planowanych spotkań i konsulacji społecznych a następnie jego podsumowania.

miejscowości:

Jałówka (ulice: Białostocka, Dworna, Kościelna, Leśna, Lipowa, Rynek, Szeroka, Szkolna, Zarzeczańska), Bachury, Bagniuki, Barszczewo, Bieńdziuga, Bondary, Bondary Osiedle, Budy, Brzezina, Cisówka, Ciwoniuki, Dublany, Dzienisowo, Dzięgiele, Garbary, Głęboki Kąt, Gonczary, Hieronimowo, Hoźna, Julianka, Juszkowy Gród, Kamienny Bród, Kamszeli, Kazimierowo, Kiturki, Kobylanka, Kobylanka-Rochental, Koleśne, Kol. Gorbacze, Kol. Kalitnik, Kol. Kopce, Kondratki, Kopce, Kowalowy Gród, Krugły Lasek, Krukowszczyzna, Krynica, Kuchmy-Kucie, Kuchmy Leśniczówka, Kuchmy Nowe, Kuchmy-Pietruki, Kuchmy Stare, Kuryły, Leonowicze, Lesanka, Lewsze, Łuplanka Nowa, Łuplanka Stara, Maciejkowa Góra, Majdan, Michałowo Kolonia, Mostowlany Kol., Mościska, Nowa Wola, Nowosady, Odnoga, Oziabły, Pieńki, Piotrów Gród, Planty, Pólko, Potoka, Romanowo, Rybaki, Sacharki, Saki, Samojliki Sokole, Supruny, Suszcza, Szymki, Tanica Dolna, Tanica Górna, Tokarowszczyzna, Topolany, Tylwica, Tylwica, Kolonia, Tylwica Majątek, Zajma, Zaleszany, Zaleszany Brzezina, Zawieldaźnik, Żednia

 

 

 

POSTERUNEK POLICJI W GRÓDKU

ul. Michałowska 7, tel. 47 71 141 33

 

Kierownik - aspirant sztabowy Grzegorz Bazyluk

tel. 47 71 141 33

pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10.00-14.00

 

Rejon dzielnicowego Nr 78:

 

asp. Tomasz Mularczyk

e-mail: dzielnicowy.grodek1@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 197

tel. 47 71 141 32

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu, gromadzą się młodzieży, zaśmiecanie w rejonie Zalewu wodnego w miejscowości Zarzeczany,

Źródło informacji o zagrożeniu:

Własne ustalenia oraz sygnały wpływające od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska,
 • przesłanie do innych służb tj.Straż Graniczna,
 • spotkanie z młodzieżą szkolną oraz dorosłymi w celu omówienia zagrożenia, poinformowanie o grożących konsekwencjach podczas kontroli uprawnionych służb, 
 • monitoring rejonu przez dzielnicowego podczas obchodu,
 • organizacja wspólnej akcji z innymi służbami ukierunkowanej na eliminację zjawiska spożywania alkoholu,
 • podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia,
 • aktywizacja służb mogących oddziaływać w celu wpłynięcia na przebywające tam osoby,
 • informowanie lokalnej prasy, fora internetowe i osoby prowadzące strony internetowe w SP Gródek inne itp. – informowanie, propagowanie przedsięwzięcia.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Pracownicy Urzędu Gminy w Gródku, poprzez monitorowanie zagrożenia podczas ich codziennej pracy.

 • Poinformowanie f-szy Straży Granicznej o istniejącym zagrożeniu.

 • Poinformowanie personelu sklepów spożywczo-monopolowych o obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu (małoletni, osoby nietrzeźwe), 

miejscowości:

Gródek (ulice: Agrestowa, Białostocka, Błotna, Cmentarna, Fabryczna, Jaśminowa, Kalinowskiego, Koszarowa, Leśna, Malinowa, Met. Bazylego, Młynowa, Modrzewiowa, Partyzantów, Piaskowa, Polna, Południowa, Porzeczkowa, Północna, Przechodnia, Sportowa, Spółdzielcza, Szkolna, Wąska, Wojska Polskiego, Wschodnia, Zamkowa, Zarzeczańska, Zwycięstwa), Zarzeczany

 

Rejon dzielnicowego Nr 79: 

 

sierż.szt. Patryk Marcińczyk

 

 

e-mail: dzielnicowy.grodek2@bk.policja.gov.pl

kom. 604 495 677

tel. 47 71 141 32

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu, zaśmiecanie oraz niszczenie mienia w rejonie przystanku kolejowego w miejscowości Waliły Stacja ul. Kolejowa.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Ustalenia własne, sygnały wpływające od  mieszkańców oraz naniesione na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie KZD,
 • spotkanie z Sołtysem wsi oraz z mieszkańcami w celu omówienia zagrożenia,
 • propagowanie PDP podczas orgaznizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu,
 • działania wspólne z funkcjonariuszami Straży Granicznej oraz dzielnicowym z sąsiedniego rejonu służbowego
 • wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego,
 • poinformowanie lokalnej prasy.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Graniczna - kontrola miejsca zagrożonego, ujawnianie sprawców wykroczeń, wspólne działania z Policją

 • Poinformowanie personelu sklepów spożywczo-monopolowych o obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu (małoletni, osoby nietrzeźwe), 

miejscowości:

Waliły Stacja (ulice: Dworcowa, Grzybowa, Kolejowa, Krótka, Kwiatowa, Lisia, Piękna, Podleśna, Rzemieślnicza, Sosnowa, Sucha, Szosa Wschodnia, Tartaczna, Zaułek), Bielewicze, Bobrowniki, Borki, Chomontowce, Downiewo, Dzierniakowo, Gobiaty, Grzybowce, Grzybowce kol., Jakubin, Jaryłówka, Józefowo, Kol. Glejsk, Kol. Gródek, Kol. Kondycja, Kol. Mieleszki, Kol. Ruda, Kol. Stryjenszczyzna, Kol. Zielona, Kołodno, Kozi Las, Królowe Stojło, Królowy Most, Lipowy Most, Łużany, Mieleszki, Mostowlany, Narejki, Nowosiółki, Waliły Dwór, Pieszczaniki, Piłatowszczyzna, Płachowszczyzna Podozierany, Podszaciły, Podzałuki, Przechody, Radulin, Skroblaki, Słuczanka, Sofipol, Straszewo, Świsłoczany, Waliły, Waliły-Dwór, Wiejki, Wierobie, Załuki, Zasady, Zubki Białostockie, Zubry