Komisariat Policji w Zabłudowie - Twój Dzielnicowy - KMP Białystok

Twój Dzielnicowy

Komisariat Policji w Zabłudowie

 

 

Dzielnicowy Kontakt Rejon służbowy  

Rejon dzielnicowego Nr 76:

 

mł. asp. Michał Makuła

 

e-mail: dzielnicowy.zabludow4@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 195

tel. (85)718 80 97

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie budynku Urzędu Miejskiego w Zabłudowie przy ul. Rynek 8 zdiagnozowano zagrożenie polegające na spożywaniu alkoholu, zaśmiecaniu terenu w miejscu publicznym oraz grupowaniu się małoletnich zagrożonych demoralizacją. Wskazane zagrożenie występuje w ciągu tygodnia w godzinach popołudniowych i nocnych oraz w weekendy i święta całodobowo (godziny wolne od pracy Urzędu).

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja pozyskana  z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jak również z informacji od mieszkańców i spostrzeżeń własnych

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • przeprowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej realizacji planu priorytetowego wśród mieszkańców miasta, Burmistrza i pracowników Urzędu oraz MOAK w formie konsultacji społecznych.
 • sporządzenie KZD oraz jego realizacja celem wyeliminowania w/w zagrożenia;
 • . Umieszczenie informacji na stronie internetowej KMP oraz nawiązanie kontaktu z gazetą BIA 24
 • wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego;
 • propagowanie wśród mieszkańców o zaistniałym zagrożeniu poprzez rozmowy z mieszkańcami. Poinformowanie Placówki Straży Granicznej w Michałowie  o przedmiotowym zagrożeniu celem podjęcia działań zapobiegawczych i prewencyjnych we wskazanym miejscu
 • działania motywujące poprzez udział w Sesji Rady Gminy w sprawie założenia systemu monitoringu na budynku urzędu, spotkanie z dyrektorem MOAK celem przeprowadzenie rozmowy dot. zorganizowania zajęć dla młodzieży w godzinach popołudniowych. Dalsza realizacja KZD celem wyeliminowania zagrożenia.
 • Analiza powziętych działań pod kątem skuteczności prowadzonych czynności dalsza realizacja działań celem wyeliminowania przedmiotowego zagrożenia. Wymiana pomysłów i rozwiązań z mieszkańcami i pracownikami urzędu zmierzających do rozwiązania wskazanego zjawiska oraz wprowadzenie ewentualnych zmian i modyfikacja działań celem poprawy efektywności do osiągnięcia założonego celu.

 • realizacja zmodyfikowanych działań celem wyeliminowania zagrożenia. Kontrola realizacji założonych przedsięwzięć

 • podsumowanie wykonanych czynności. Ciągła kontrola efektów zrealizowanych przedsięwzięć, natychmiastowa reakcja na wszelkiego rodzaju nowe zagrożenia

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Burmistrz Zabłudowa – aktywizacja radnych Gminy celem założenia systemu monitoringu obejmującego budynek Urzędu i teren przyległy.
 • Miejski Ośrodek Animacji i Kultury w Zabłudowie – zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych pod kątem małoletnich zagrożonych demoralizacją.

 • MOPS w Zabłudowie - wskazanie i zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w przedmiotowym miejscu i spożywających alkohol oraz osób małoletnich zagrożonych demoralizacją.

 • Placówka Straży Granicznej w Michałowie - poinformowanie o zagrożeniu celem wymiany informacji, kontroli wskazanego miejsca celem zapobiegania i reagowania na ujawnione wykroczenia
 • pracownicy Urzędu Miejskiego w Zabłudowie – poinformowanie o zagrożeniu oraz wyczulenie pod kątem występującego zagrożenia oraz aktywizacja w celu podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania zagrożenia poprzez informowanie Policji w przypadku występowania przedmiotowego zjawiska.
 • mieszkańcy Zabłudowa – poinformowanie o zagrożeniu oraz aktywizacja w celu podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania zagrożenia poprzez informowanie Policji w przypadku występowania przedmiotowego zjawiska
 • Wydział Gospodarki Komunalnej w Zabłudowie – pracownicy rozpoczynający pracę przed otwarciem Urzędu skontrolują rejonu Urzędu i poinformują dzielnicowego o ujawnionych spostrzeżeniach

 

miejscowości:

 

Zabłudów, (ulice: 1-ej Dywizji, 3-go Maja, Białostocka, Bielska, Cerkiewna, Chodkiewicza, Dembińskiej, Drukarzy, Kalwińska, Karpińskiego, Kościelna, Ks. Litewskich, Mickiewicza, Muchawiecka, Ostaszewskiego, Podrzeczna, Polna, Radziwiłłowska, Rynek, Sikorskiego, Surażska, Szkolna, Św. Rocha, Zamiejska, Zaułek), Aleksicze, Ciełuszki, Dawidowicze, Dwór, Gnieciuki, Kaniuki, Kołpaki, Koźliki, Krynickie, Laszki, Małynka, Miniewicze, Chremowicze, Olszanka, Ostrówki, Pawły, Ryboły, Rzepniki, Sieśki, Solniki, Strzelce-Dawidowicze, Szwedzka Góra, Zabłudów Kolonia, Żywkowo 

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 77:

 

asp. Piotr Rzepniewski

e-mail: dzielnicowy.zabludow2@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 194

tel. (85) 718 80 97

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

zaśmiecanie terenów leśnych – tworzenie dzikiego wysypiska śmieci w rejonie miejscowości Nowosady gmina Zabłudów, zwłaszcza przy drodze leśnej prostopadłej do drogi powiatowej 1484B w kierunku miejscowości Kudrycze poprzez wywożenie odpadów pochodzenia budowlanego i samochodowego

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zgłoszenia mieszkańców za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, rozpoznanie prowadzone przez dzielnicowego oraz informacje przekazane podczas debaty społecznej 

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • Poinformowanie Placówki Straży Granicznej w Michałowie o przedmiotowym zagrożeniu celem kontroli wskazanego miejsca oraz podjęcia działań zapobiegawczych i prewencyjnych w zagrożonym miejscu. Nawiązanie kontaktu z lokalną gazetą „Bia 24”, poinformowanie o w/w zagrożeniu. Spotkanie z Leśniczymi z Nadleśnictwa Żednia, wymiana informacji oraz rozważenie zastosowania fotopułapek, a także wspólne działania w zagrożonym miejscu.
 • „wizja lokalna” w ramach wspólnych działań z pracownikami Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Zabłudowie, wypracowanie rozwiązań mających na celu poprawę sytuacji w miejscu dotkniętym problemem. Przeprowadzenie spotkania z młodzieżą w Szkole Podstawowej w Zabłudowie w formie akcji edukacyjnej poprzez działania profilaktyczne – poinformowanie o zagrożeniu jakie niesie ze sobą zaśmiecanie terenów leśnych.
 • przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami i sołtysem w celu podsumowania planu oraz wypracowanie nowych rozwiązań, propozycje mieszkańców. Aktywizacja właścicieli działek leśnych dotycząca oznakowania terenu tabliczkami zakaz wywozu śmieci.

 • wprowadzenie ewentualnych korekt wypracowanych w kwietniu podczas konsultacji społecznych celem poprawy efektywności do osiągnięcia założonego celu.

 • podsumowanie i ocena realizacji wykonanych czynności planu priorytetowego. Poinformowanie mieszkańców, sołtysa wsi Nowosady o efektach przeprowadzonych długofalowych działań priorytetowych

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 • Urząd Gminy w Zabłudowie, Referat Gospodarki Komunalnej – działania w zakresie oznakowania terenu o zakazie wyrzucania śmieci oraz akcji informacyjnej.

 • Nadleśnictwo Żednia - kontrola miejsca zagrożonego, ujawnianie sprawców wykroczeń, wspólne działania z dzielnicowym.

 • Sołtys wsi Nowosady – informowanie Policji o stwierdzonych nowych przypadkach zaśmiecania, ujawnianie sprawców wykroczeń, ścisła współpraca z dzielnicowym dotycząca przedmiotowego zagrożenia.

 • Placówka Straży Granicznej w Michałowie - poinformowanie o zagrożeniu celem wymiany informacji, kontroli wskazanego miejsca celem zapobiegania i reagowania na ujawnione wykroczenia.

 • właściciele działek leśnych w m. Nowosady – poinformowanie o zagrożeniu oraz aktywizacja w celu podjęcia działań zmierzających do oznakowania terenu tabliczkami w celu zneutralizowania zagrożenia oraz informowanie w przypadku wystąpienia przedmiotowego zjawiska.

 • mieszkańcy wsi Nowosady – poinformowanie o zagrożeniu oraz aktywizacja w celu podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania zagrożenia poprzez informowanie Policji w przypadku występowania przedmiotowego zjawiska.

 • młodzież ze Szkoły Podstawowej w Zabłudowie – poinformowanie o zagrożeniu i wyjaśnienie jakie zagrożenie dla środowiska ma podmiotowe zjawisko

 •  lokalna gazeta Bia 24 – poinformowanie społeczeństwa poprzez prasę o występującym zjawisku

 • koło łowieckie Żbik – poinformowanie o zagrożeniu oraz monitorowanie terenu leśnego i informowanie o ujawnionych dzikich wysypiskach, a także wymiana informacji o ewentualnych sprawcach zaśmiecania.

miejscowości:

Białostoczek, Bobrowa, Bogdaniec, Borowiki, Dobrzyniówka, Folwarki Małe, Folwarki Tylwickie, Folwarki Wielkie, Halickie, Józefowo, Kamionka, Kościukówka, Krasne, Kucharówka, Kudrycze, Kuriany, Kowalowce, Łubniki, Łukjany, Nowosady, Pasynki, Płoskie, Protasy, Rafałówka, Rudnica, Skrybicze, Tatarowce, Teodorowo, Zacisze, Zagruszany, Zajezierce, Zwierki, Żuki

 

POSTERUNEK POLICJI W MICHAŁOWIE

ul. Białostocka 30A, tel. /85/ 670-41-52

 

p.o. Kierownik - asp.  Krzysztof Korzeniecki

tel. 604 439 043, tel. /85/ 670-41-50

pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10.00-14.00

 

Rejon dzielnicowego Nr 80:

 

sierż.sztab. Tomasz Kulesza

e-mail: dzielnicowy.zabludow3@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 198

tel. (85) 670 41 54

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Gromadzenie się młodzieży narażonej na demoralizację w rejonie garaży znajdzujących się na terenie Szkoły Podstawowej w Michałowie  ul.Sienkiewicza 21 w godzinach 14-22 od poniedziałku do niedzieli

Źródło informacji o zagrożeniu:

Iinformacja od dyrekcji SP w Michałowie oraz własnych ustaleń w ramach obchodu

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 •  zlecenie zadania stałego w służbie obchodowej dzielnicowego  oraz służbom patrolowym PP w Michałowie polegające na kontroli w/w miejsca legitymowanie nieletnich ,kontrola bagażu i podejmowanie stosownych czynności w stosunku do nieletnich
 • Przeprowadzenie spotkań z uczniami SP Michałowo dotyczące edukacji prawnej nieltnich oraz akcji infromacyjnej informując ich o powziętych działaniach w związku z realizacją planu priorytetowego
 • poinfromowanie placówki SG w Michałowie o zagrożeniach w rejonie SP w Michałowie oraz zaplanowanych działaniach w związku z realizacją planu priorytetowego
 • zorganizowanie spotkania z rodzicami uczniów SP w Michałowie w tracie wywiadówek lub w trackie indywidualnych rozmów z rodziacmi uczniów wzywanych do szkoły z uwagi na nieodpowiednie zachowanie
 • wspólne działania z dzielnicowym przyległego rejonu oraz z funkcjonariuszami Placówki SG w Michałowie pod kątem wzmożonych kontroli przedmiotowego miejsca
 • nawiązanie kontaktu z dyrekcją GOK w Michałowie w celu rozpropagowania informacji o działaniach podczas organizowanych przez nich wydarzeniach kulturalnych  oraz na ich stronie internetowej
 • przeprowadzenie analizy skuteczności podjętych działań i ich efektu oraz ich ocena,  jeżeli przyniosły one pożądany cel to kontynuacja założonych działań, jeżeli nie przyniosły założonego celu  to wypracowanie  nowych  rozwiązań  wynikłych podczas realizacji planu
 • udział w spotkaniach i uroczystościach podczas, podczas których planowane są rozmowy z nauczycielami  i rodzicami w celu podsumowania i oceny działań palnu priorytetowego
 • wprowadzenie ewentualnych korekt do realizacji zadań  planu priorytetowego
 • podsumowanie i ocena realizacji zadan planu priorytetowego
 • poinfromowanie lokalnej "Gazety Michałowskiej"o przeprowadzonych dzialaniach dzielnicowego dotyczących palnu priorytetowego i jego efektach

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Współpraca z dzielnicowym rejonu przyległego dotycząca zorganizowania wspólnych działań profilaktycznych (spotkania z uczniami) oraz wzmożonych kontroli  zagrożonego rejonu
 • Współpraca i wspólne działania z funkcjonariuszami placówki SG w Michałowie pod kątem wzmożonych kontroli  rejonu SP w Michałowie , legitymowania nieletnich i kontrola przenoszonego bagażu przez nieletnich;
 • współpraca z pracownikami SP w Michałowie mająca na celu przeprowadzenie spotkań z uczniami ich rodzicami (wywiadówki), ujawnianie nieletnich sprawców czynów zabronionych oraz miejsc  sprzyjających demoralizacji młodzieży  a także  przeprowadzania rozmów profilaktyczno – ostrzegawczych  z uczniami  stwarzającymi problemy wychowawcze;
 •  gazeta Michałowska w kwestii opublikowania informacji dotyczącej planowanego przedsięwzięcia, planowanych  spotkań  a następnie jego  podsumowania.

miejscowości:

Michałowo ( ulice: 3-go Maja, Akacjowa, Białostocka, Fabryczna, Górna, Gródecka, Hieronimowska,, Kamiennobradzka, Klonowa, Kościelna, Leśna, Łąkowa, Młynowa, Nowy Świat, Ogrodowa, Piaskowa, Pl. 11-go Listopada, Podgórna, Polna, Projektowana, Rolnicza, Sienkiewicza, Słoneczna, Sosnowa, Strzelecka, Szkolna, Świętojańska, Topolowa, Wąska, Wierzbowa, Wyręby, Żwirki i Wigury)

 

Rejon dzielnicowego Nr 81:

 

st.sierż.Justyna Citkowska

e-mail: dzielnicowy.zabludow1@bk.policja.gov.pl

kom. 887 884 039

tel. (85) 670 41 54

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Zaśmiecanie terenów i gruntów rolnych -tworzenie dzikiego wysypiska śmieci w rejonie miejscowości Kobylanka gm.Michałowo o różnycvh porach we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Na podstawie informacji własnych  w ramach obchodu oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I  połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • zlecenie zadania stałego w służbie obchodowej dzielnicowego polegające na kontroli w/w miejsca mające na celu ujawnianie i bezwzględne rozliczanie sprawców przedmiotowego procederu w drodze postepowania mandantowego
 • sporządzenie Karty Zadań Doraźnych obejmującej kontrolą przedmiotowego miejsca przez służby patrolowe
 • nawiązanie kontaktu z lokalną gazetą w celu poinfromowania mieszkanców o planie działania priorytetowego dzielnicowego
 • poinformowanie placówki SG w Michałowie o przedmiotowym zagrożeniu oraz  zaplanowanych działaniach w związku  z realizacją palnu priorytetowego
 • zorganizowanie spotkania w UM w Michałowie z pracownikami celem przeprowadzenia konsultacji społecznych podczas którego zostaną wypracowane rozwiązania mające na celu poprawę sytuacji w miejscu dotkniętym problemem,dodatkowo akcja infromacyjna  wśród pracowników oraz zaktywizowanie pracowników UM w Michałowie do rozszerzenia infromacji o przedmiotowym zagrożeniu wśród petentów i podjętych działaniach przez dzielnicowego
 •  zorganizowanie wspólnych działań SG w Michałowie dotyczących kontroli przedmiotowego miejsca i ujaniania sprawców w/w procederu lub śladów wskazujących na potencjalnych sprawców
 • zorganizowanie spotkania z uczniami i pedagogami w SP w Michałowie podczas którego w rmach spotkań profilaktycznych infromujących o przedmiotowym zagrożeniu i odziałaniach planu priorytetowego
 • zogranizowanie wspólnych działań z SL Nadleśnictwa Żednia dotyczące kontroli przedmiotowego miejscatj.montaż foto pułaki,wykonanie bariery architektonicznej w postaci wykopu
 • aktywizacja UM w Michałowie dotycząca oznakowania terenu tabliczkami
 • przeprowadzenie konsultacji społecznej z mieszkańcami i pracownikami UM w Michałowie w celu podsumowania  i oceny działań planu priorytetowego
 • przeprowadzenie analizy skuteczności podjętych działań i ich efektu oraz ich ocena,  jeżeli przyniosły one pożądany cel to kontynuacja założonych działań, jeżeli nie przyniosły założonego celu  to wypracowanie  nowych  rozwiązań  wynikłych podczas realizacji planu
 • wprowadzenie ewentualnych korekt do realizacji zadań  planu priorytetowego;podsumowanie i ocena realizacji zadań  planu priorytetowego
 • poinfromowanie lokalnej "Gazety Michałowskiej" o przeprowadzonych działaniach dzielnicowego dotyczących palnu priorytetowego i jego efektach.

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Współpraca  i wspólne działania Policji z funkcjonariuszami SG Michałowo dotycząca konrtoli w/w miejsca pod kątem ujawniania sprawców procederu i reagowania na popełnenie wykroczenia oraz SL Nadleśnictwa Żednia w kwestii kontroli i monitoringu miejsca oraz stworzenia barier archtektonicznych mających na celu utrudnienie i ograniczenie działania sprawców
 • współpraca z pracownikami  UM  w Michałowie w kwestii akcji infromacyjnej i oznakowania działania sprawców
 • gazeta Michałowska w kwestii opublikowania infromacji dotyczącej planowanego przedsięwzięcia ,planowanych spotkań i konsulacji społecznych a następnie jego podsumowania.

miejscowości:

Jałówka (ulice: Białostocka, Dworna, Kościelna, Leśna, Lipowa, Rynek, Szeroka, Szkolna, Zarzeczańska), Bachury, Bagniuki, Barszczewo, Bieńdziuga, Bondary, Bondary Osiedle, Budy, Brzezina, Cisówka, Ciwoniuki, Dublany, Dzienisowo, Dzięgiele, Garbary, Głęboki Kąt, Gonczary, Hieronimowo, Hoźna, Julianka, Juszkowy Gród, Kamienny Bród, Kamszeli, Kazimierowo, Kiturki, Kobylanka, Kobylanka-Rochental, Koleśne, Kol. Gorbacze, Kol. Kalitnik, Kol. Kopce, Kondratki, Kopce, Kowalowy Gród, Krugły Lasek, Krukowszczyzna, Krynica, Kuchmy-Kucie, Kuchmy Leśniczówka, Kuchmy Nowe, Kuchmy-Pietruki, Kuchmy Stare, Kuryły, Leonowicze, Lesanka, Lewsze, Łuplanka Nowa, Łuplanka Stara, Maciejkowa Góra, Majdan, Michałowo Kolonia, Mostowlany Kol., Mościska, Nowa Wola, Nowosady, Odnoga, Oziabły, Pieńki, Piotrów Gród, Planty, Pólko, Potoka, Romanowo, Rybaki, Sacharki, Saki, Samojliki Sokole, Supruny, Suszcza, Szymki, Tanica Dolna, Tanica Górna, Tokarowszczyzna, Topolany, Tylwica, Tylwica, Kolonia, Tylwica Majątek, Zajma, Zaleszany, Zaleszany Brzezina, Zawieldaźnik, Żednia

 

 

 

POSTERUNEK POLICJI W GRÓDKU

ul. Michałowska 7, tel. /85/ 670-41-33

 

Kierownik - aspirant sztabowy Grzegorz Bazyluk

tel. /85/ 670-41-33

pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10.00-14.00

 

Rejon dzielnicowego Nr 78:

 

asp. Tomasz Mularczyk

e-mail: dzielnicowy.grodek1@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 197

tel. (85) 670 41 32

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w rejonie polany leśne za torami  w  miejscowości Zarzeczany.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Własne ustalenia oraz sygnały wpływające od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska,przesłanie do innych służb tj.Straż Graniczna.Straż Leśna
 • spotkanie z młodzieżą szkolną oraz dorosłymi w celu omówienia zagrożenia, poinformowanie o grożących konsekwencjach podczas kontroli uprawnionych służb, 
 • monitoring rejonu przez dzielnicowego podczas obchodu, 
 • przeprowadzenie rozmowy z wójtem gminy Gródek o zamierzonym przedsięwzięciu,
 • organizacja wspólnej akcji z innymi instytucjami ( Straż Leśna nauczyciele, harcerze) ukierunkowanej na eliminację zjawiska spożywania alkoholu,ale również ,podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia,
 • aktywizacja służb mogących oddziaływać w celu wpłynięcia na przebywające tam osoby,
 • kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych infromacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń lub opracowanie nowych metod lub sposobów ,środków które pozwolą na uzyskanie ,wypracowanie określonego na początku celu
 • monitorowanie zagrożenia pod kątem całkowitego wyelimninowania,represjonowanie sprawców( którym ewentualne pouczenie nie dało rezultatu),działania j.w. oraz ewaluacja.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Pracownicy Urzędu Gminy w Gródku,poprzez monitorowanie zagrożenia podczas ich codziennej pracy
 • Poinformowanie f-szy Straży Granicznej i Straży Leśnej o istniejącym zagrożeniu
 • poinfromowanie personelu sklepów spożywczo-monolowych o obowiązujących przepisów dot.sprzedaży alkoholu (małoletni,osoby nietrzeźwe),
 • infromowanie lokalnej prasy,fora internetowe i osoby prowadzące strony internetowe w SP Gródek itp.infromowanie,propagowanie przedsięwzięcia

miejscowości:

Gródek (ulice: Agrestowa, Białostocka, Błotna, Cmentarna, Fabryczna, Jaśminowa, Kalinowskiego, Koszarowa, Leśna, Malinowa, Met. Bazylego, Młynowa, Modrzewiowa, Partyzantów, Piaskowa, Polna, Południowa, Porzeczkowa, Północna, Przechodnia, Sportowa, Spółdzielcza, Szkolna, Wąska, Wojska Polskiego, Wschodnia, Zamkowa, Zarzeczańska, Zwycięstwa), Zarzeczany

 

Rejon dzielnicowego Nr 79: 

 

sierż.szt. Patryk Marcińczyk

 

 

e-mail: dzielnicowy.grodek2@bk.policja.gov.pl

kom. 604 495 677

tel. (85) 670 41 32

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Biegające bezpańskie psy w rejonie miejscowości Świsłoczany,które wybiegają na ulicę i atakują przechodzące osoby poruszające się rowerami

Źródło informacji o zagrożeniu:

Ustalenia własne oraz sygnały wpływające od  mieszkańców oraz na KMZB

I połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie KZD
 • spotkanie z Sołtysem wsi oraz z mieszkańcami w celu omówienia zagrożenia,ewentualne ustalenie właścieli psów,poinformowanie o przysługujących prawach i obowiązakach posiadaczy psów.
 • propagowanie PDP podczas orgaznizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu
 • wizja loklana na terenie wspólnie z pracownikami Urzędu gminy w Gródku
 • działania wspólne z funkcjonariuszami Straży Granicznej oraz dzielnicowym z sąsiedniego rejonu służbowego
 • wzmożona kontrola własna miejsca zagrozonego ,stała współpraca z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu służbowego oraz funkcjonariuszami  Straży Granicznej-w przypadkach nieustalenia właścieli psów wystąpienie do Urzędu gminy w Gródku z wnioskiem o odłowienie bezpańskich psów i umieszczenie ich w schronisku dla zwierząt,przez odpwoeidnie służby,
 • spotkanie z mieszkańcami wsi Zubry
 • analiza podjętych działań,ocena realizacji planu

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Graniczna -  kontrola miejsca zagrożonego, ujawnianie sprawców wykroczeń, wspólne działania z Policją.
 • Urząd gminy w Gródku-monitorowanie efektów pracy hycla w przypadku dalszego ujawniania biegających bezpańskich psów,infromowanie UG w Gródku o efektach działań własnych oraz hycla

miejscowości:

Waliły Stacja (ulice: Dworcowa, Grzybowa, Kolejowa, Krótka, Kwiatowa, Lisia, Piękna, Podleśna, Rzemieślnicza, Sosnowa, Sucha, Szosa Wschodnia, Tartaczna, Zaułek), Bielewicze, Bobrowniki, Borki, Chomontowce, Downiewo, Dzierniakowo, Gobiaty, Grzybowce, Grzybowce kol., Jakubin, Jaryłówka, Józefowo, Kol. Glejsk, Kol. Gródek, Kol. Kondycja, Kol. Mieleszki, Kol. Ruda, Kol. Stryjenszczyzna, Kol. Zielona, Kołodno, Kozi Las, Królowe Stojło, Królowy Most, Lipowy Most, Łużany, Mieleszki, Mostowlany, Narejki, Nowosiółki, Waliły Dwór, Pieszczaniki, Piłatowszczyzna, Płachowszczyzna Podozierany, Podszaciły, Podzałuki, Przechody, Radulin, Skroblaki, Słuczanka, Sofipol, Straszewo, Świsłoczany, Waliły, Waliły-Dwór, Wiejki, Wierobie, Załuki, Zasady, Zubki Białostockie, Zubry